Philips - 694 - V 

Philips - 694 - V
Philips - 694 - V
No: 803XX
Putket: ECH3, EF9, EF9, EBL1, AZ1 
Valmistusvuosi: 1944
ID: 0062