ITT Schaub-Lorenz TINY super LW 

ITT Schaub-Lorenz TINY super LW
ITT Schaub-Lorenz TINY super LW Typ 5213 07 31

Сер. №: U 1413XX
Размеры: 205(220) x 125(158) x 58 (mm)
Год: 1971?
ID: S434