Philips BX660X 

Philips BX660X
Philips BX660X
Сер. №: E 136XX E06
На лампах: ECH21, EF22, ECH21, EBL21, AZ1, EM4
Размеры: 560 x 358 x 250 (mm)
Год: 1947
ID: 1221