Fenno-Seura - 44 - V 

Fenno-Seura - 44 - V
Fenno-Seura - 44 - V  F261
Sn: 768XX
Suomi Finland Patent 180911
Putket: ECH3, EF9, EBL1, AZ1, (EFM1)
OY. FENNO-RADIO AB
Valmistusvuosi: 1944
ID: 0149